Services

ENGINEERING SOLUTION

บริการออกแบบ ให้คำแนะนำ ผลิต พร้อมติดตั้ง Robot Application และระบบงานด้านวิศวกรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบำบัดน้ำเสีย การจัดการด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ การขนส่ง กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า และอื่น ๆ
  • SCADA : แสดงข้อมูลแบบ real time ทำให้ทราบเหตุการณ์และแก้ไขได้ทันท่วงที ลด Down time
  • SCADA : แสดงข้อมูลพารามิเตอร์ต่าง ๆที่สามารถนำมาช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็ว
  • SCADA : แสดงข้อมูลแบบ report สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์
 

OEE

OEE (Overall Equipment Effectiveness) การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์

TRACEABILITY

TRACEABILITY (ระบบสืบค้นย้อนกลับ) คือ ระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้า เพื่อการบริโภคว่าสินค้าที่ซื้อไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบเส้นทางของสินค้านั้น ๆ ได้ และช่วยลดความสูญเสียในการเรียกคืนสินค้าของบริษัทผู้ผลิต ให้เรียกคืนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วในปริมาณที่ควรจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต

  1. สามารถลดปริมาณการเรียกคืนสินค้าที่มีปัญหา โดยสามารถเรียกคืนเฉพาะสินค้าล็อตที่มีปัญหา
  2. ช่วยในการป้องกันชื่อเสียงของบริษัทไม่ให้เสียหาย เช่น ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า จุดที่ก่อให้เกิดปัญหาไม่ได้เป็นเพราะขั้นตอนการผลิต แต่เป็นเพราะการจัดเก็บของผู้จัดจำหน่ายสินค้า
  3. สามารถสืบค้นย้อนกลับ สืบค้นแหล่งที่มาของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และช่วยลดต้นทุนการเรียกคืนสินค้า
  4. เป็นการรับประกันคุณภาพ และสามารถสืบค้นแหล่งที่มาของสินค้าได้ทั้งระบบของวงจรอาหาร
  5. สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่าจะได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย
  6. เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ตรงตามกฎระเบียบการค้าของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
  7. สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับการบันทึกข้อมูลได้