Lucki Service Robot

LUCKI AI-Service Robot หุ่นยนต์เพื่อการให้บริการสำหรับร้านอาหาร สำนักงาน ร้านค้า หรือโรงพยาบาล ปฏิบัติได้หลากหลายหน้าที่ทั้งการจัดส่งอาหาร หรือสิ่งของต่างๆ และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง ด้วยระบบนำทางที่แม่นยำ หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้ สามารถสนทนาด้วยเสียงและทำงานร่วมกันได้ในหลายเครื่อง ด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทคือ Robot OS

Category: