IR-R200

ด้วยในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวมาใช้ระบบ Automation มากขึ้น, การผลิตสินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนโมเดลอย่างรวดเร็ว ทำให้การปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการผลิตต้องรองรับการปรับเปลี่ยนได้ทันตลอดเวลา หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติหรือ Autonomous Mobile Robots (AMR) จึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ในการลำเลียงจัดส่งชิ้นงานหรือชิ้นส่วนต่างๆในสายการผลิตโดยอัตโนมัติ มีความยื่นหยุ่นในการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ มีความถูกต้องแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้แรงงานคน ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับคนได้อย่างปลอดภัย