AP SENSING

    AP Sensing เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในธุรกิจ Fiber Sensing Business จากประเทศเยอรมนี Germany ได้คิดค้นเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในการ ตรวจจับความร้อนด้วยแสงเลเซอร์ ที่เรียกว่า DTS (Distributed Temperature Sensing) โดยการส่งแสงเลเซอร์เข้าไปในสายไฟเบอร์ออปติ Fiber Optic Sensor Cable ที่ลากความยาวได้หลายกิโลเมตรในพื้นที่ ที่ต้องการตรวจจับความร้อนหรือไฟไหม้(ความยาวสูงสุด 10 km.) ชุดควบคุม DTS Controller จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความยาวแสงของคลื่น ที่จะแปรผันตามค่าความร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้การอ่านค่าความร้อนมีความถูกต้องแม่นยำ และยังสามารถระบุตำแหน่งของการเกิดความร้อนหรือตำแหน่งของเพลิงไหม้ได้อีกด้วย

    Category: Tag: